Voor- en naschoolse opvang

'Gabbers en Co' verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang in de school zelf.

Kinderen brengen

De ouders mogen hun kinderen alleen vergezellen tot aan de poorten (poort Bergbeemden, via Schorvoortstraat poort lagere school of poort kleuterschool). Uitzondering: na een instapdatum van 2½-jarige kleuters mogen ouders gedurende de eerste week hun kleuter naar de klas brengen. We vragen wel dat 's morgens en 's middags geen ouders van kleuters op de kleuterspeelplaats blijven wachten. Zo kunnen we beter toezien op de veiligheid van alle kleuters.

Afhalen van kinderen

De ouders mogen hun kinderen afhalen op de speelplaats van de school na het belteken, waarop de schoolpoorten opengaan. De kleuters mogen opgehaald worden  aan de buitendeur van de klas. Voor en na school zal een leerkracht, gemachtigd verkeersopzichter, de kinderen helpen oversteken op het kruispunt van de Schorvoortstraat.

Na schooltijd om 15.30 uur mogen alleen de kinderen die in de naschoolse opvang blijven of meedoen in de sportacademie blijven spelen op de speelplaats. Alle andere kinderen die niet vergezeld zijn van hun ouders moeten na het einde van de lessen zo vlug mogelijk naar huis vertrekken.

Studie na schooltijd

De school richt studie in voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de lagere school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. De leerlingen die naar de studie gaan, wachten op de speelplaats tot 15.45 uur. Ze moeten zich hiervoor niet inschrijven. Ze mogen een koek meebrengen en kunnen leidingwater drinken. Per studiedag wordt 0,70 euro in rekening gebracht op de schoolrekening. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest.

Betalingen via de schoolrekening

Voor elke schoolvakantie krijgt uw kind een schoolrekening mee. Daarop komen de kosten voor drankjes, zwemmen, uitstapjes…

Bij uw elektronische betaling moet u de mededeling vermelden die op schoolrekening staat. De mededeling bestaat uit 12 cijfers tussen kruisjes. De mededeling is zeer belangrijk om de betaling voor uw kind te registreren. Vermeld daarom bij elektronische betaling alleen dit nummer!

Betaal de rekeningen altijd stipt. De school moet namelijk ook haar facturen voor gemaakte kosten op tijd betalen.

In het basisonderwijs geldt de kosteloosheid van het onderwijs voor schoolbenodigdheden. Alle basismaterialen (bv. schriften, kaften, kleurpotloden enz. …) biedt de school gratis aan. Voor andere benodigdheden zoals een boekentas, een pennenzak, turngerief enz. moeten de ouders zelf zorgen. Ook de vergoeding voor drankjes en voor overblijven tijdens de middag is ten laste van de ouders.

De andere schoolkosten voor de ouders zijn beperkt door de dubbele maximumfactuur.

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen in de lagere school en de ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool zoals toneelbezoek, een sportactiviteit, een eendaagse schooluitstapje... Per schooljaar mag de school volgende maximumbedragen aanrekenen:

  • 45 euro voor kleuters

  • 90 euro voor leerlingen van het lager onderwijs

De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren zoals sportklassen, bosklassen enz. Voor het lager onderwijs mogen ouders voor het volledige lager onderwijs maximaal 435 euro betalen. Voor het kleuteronderwijs mag hiervoor geen bijdrage gevraagd worden.

Drank – lunch - tussendoortjes

Kleuterschool

In de voormiddag kunnen alle kleuters water drinken. De ouders mogen een koek zonder chocolade en fruit (geen sinaasappel) meegeven voor tijdens de speeltijd.

Lagere school

De kinderen kunnen altijd water drinken. Hiervoor hebben we drankfonteintjes op de speelplaats. Na de speeltijd kunnen ze water drinken in de klas. Dit willen we stimuleren.

Overblijven 's middags

Kinderen die ’s middags overblijven op school, brengen hun boterhammetjes mee in een brooddoos.

Tijdens de middag is er melk, spuitwater, plat water, thee te verkrijgen.

Opmerking: Wilt u geen dranken van thuis aan de kinderen mee te geven a.u.b. (uitzondering sojamelk).

Gezonde voeding

Woensdag is een gezonde schooldag. We vragen dan alleen fruit mee te geven voor tijdens de speeltijd.

Aan de ouders vragen we hun kinderen verstandig te leren snoepen en de kinderen bij voorkeur een stuk fruit mee te geven voor tijdens de speeltijd. Een koek of een snoepje mag wel, maar niet in grote hoeveelheden. Koeken (zonder verpakking!) en fruit nemen de kinderen mee in een doosje. Zo verkleinen we samen de afvalberg.

Rapporten

De leerlingen van de lagere school krijgen een rapport telkens de schooldag voor de herfst-, kerst-, paas- en grote vakantie  begint.

Veiligheid

Om de schoolomgeving verkeersveilig te houden, vragen we om de grote parking voor de kerk te gebruiken. En zeker geen opritten van woningen te blokkeren a.u.b. De parking aan de school is gereserveerd voor personeel van de school. Zet fietsen alleen aan de schoolpoort en niet voor de afsluitingen van de buurtbewoners.

Bij elk uitstapje moeten de kinderen een fluovest dragen. Bij elke inschrijving krijgen de kinderen een fluovest van de school. Wie nog geen vestje kreeg, kan dit halen op het secretariaat. In onze school wordt regelmatig gefietst. Hiervoor brengen de kinderen hun eigen fiets mee. Zorg dat deze goed in orde is. Wanneer we op fietstocht gaan, vragen we om altijd een fietshelm op te zetten. De kinderen brengen best hun eigen fietshelm mee, maar de school heeft ook enkele helmen ter beschikking.

Communicatie met ouders

Brieven, schoolrekeningen, invulbriefjes … aan ouders worden zo veel mogelijk meegegeven op een vaste dag: vrijdag. De kleuters krijgen een heen-en-weerkaftje waarin ze de brieven meekrijgen. Het kaftje moet de volgende schooldag weer meegebracht worden. Daarnaast kan u ook alle informatie vinden op onze website.

Gevonden voorwerpen

Zet de naam van uw kind op jassen, mutsen, sjaals, handschoenen, brooddozen …! Zo kunnen we gevonden voorwerpen gemakkelijker terugbezorgen. Zorg ook voor een ophanglus in iedere jas, a.u.b.

De gevonden voorwerpen kan u vinden in de witte kast die u dicht bij het leespodium vindt.

Eigen materiaal meebrengen

Spullen om te ruilen zoals voetbalkaarten enz. mogen niet mee naar school gebracht worden. In sommige periodes maken we afspraken over hoe het wel eens kan.

Dure of gevaarlijke spullen zijn niet toegestaan tijdens de schooluren. Wie een gsm, tablet... meebrengt naar school, doet dit op eigen risico. De toestellen staan in elk geval uit en blijven in de boekentas.

Vriendenboekjes mogen wel aan elkaar doorgegeven worden, maar dit is op eigen risico.

Verbod op roken

Er geldt een permanent rookverbod op school in de gesloten en open ruimtes voor iedereen.

Informatieve blaadjes

De kinderen krijgen af en toe informatieve blaadjes mee naar huis, bv. van een jeugdbeweging, een sportvereniging enz. De school wil deze informatieblaadjes helpen verdelen, maar heeft nooit de bedoeling om iemand tot iets te verplichten!

Geneesmiddelengebruik op school

Wanneer een kind geneesmiddelen moet nemen op school, gelden volgende richtlijnen om wettelijk in orde te zijn:

De school heeft een schriftelijk bewijs nodig met volgende gegevens:

1. Over welk geneesmiddel gaat het?
2. Wanneer moet het worden ingenomen?
3. Welke hoeveelheid (dosis) moet worden gegeven?

Wanneer het geneesmiddel maar enkele dagen moet worden toegediend, volstaat een attest dat door de ouders ingevuld wordt. Wanneer het gaat om een langdurige toediening of om gebruik van geneesmiddelen in dringende situaties is een doktersbriefje vereist.

De naam van het kind moet op het geneesmiddel geschreven worden.

Wanneer er bijwerkingen optreden, is het aan het schoolteam toegestaan om een dokter te ontbieden. Bij voorkeur zal de voorschrijvende dokter of de huisarts worden geraadpleegd.

Wat doen als uw kind een lichamelijk ongeval overkomt op school of betrokken is bij een ongeval op de weg van of naar de school?

U vraagt op school een formulier ‘schadeaangifte lichamelijk ongeval’, waarvan de school de voorzijde invult en de achterzijde (geneeskundig getuigschrift) moet ingevuld worden door de dokter. U bezorgt dit blad zo vlug mogelijk terug op school.

Als de school zelf met uw kind naar een dokter gaat, zal zij voor u de consultatie betalen. De ouders betalen zo vlug mogelijk dit bedrag terug aan de school.

U gaat met het doktersbriefje naar uw ziekenfonds voor terugbetaling tussenkomst geneeskundige verstrekkingen. Vraag om geen andere doktersbriefjes (die geen verband hebben met het ongeval) te plaatsen op het kwijtschrift dat u nodig hebt voor de verzekering.

Als u geneesmiddelen en dergelijke moet halen, vraagt u hiervan aan de apotheker een bewijs (product + onkosten). Een kasticket is niet voldoende!

U bezorgt het kwijtschrift van het ziekenfonds en het bewijs van de apothekersonkosten aan de school.

De school verstuurt dit alles aan de schoolverzekering die het persoonlijk aandeel, dat het ziekenfonds u niet heeft terugbetaald, zal storten op uw bankrekening.

Wanneer uw kind verzorgd werd in het ziekenhuis of werd opgenomen als gevolg van een ongeval op school (eventueel op weg van of naar school), zult u daar niet moeten betalen. Na verloop van tijd ontvangt u een rekening van het ziekenhuis. Deze betaalt u eerst. Daarna bezorgt u de school de originele factuur (met overzicht van de afrekening) en eventueel het afgestempeld betalingsstrookje. Het bedrag dat niet werd terugbetaald door het ziekenfonds, wordt later door de schoolverzekering op uw bankrekening gestort. Bij verzorging in het ziekenhuis wordt de SIS-kaart van het kind opgevraagd. Wanneer de ouders op het moment van het ongeval niet te bereiken zijn, zullen ze zich later met de SIS-kaart van het kind moeten aanbieden in het ziekenhuis.

Als u nog meer vragen heeft, contacteert u best de school!

Leerlingenvervoer in opdracht van de school

De school sloot een verzekering af ‘Omnium opdrachten’ voor de verzekering van voertuigen, waarmee leerkrachten en ouders in opdracht van de school leerlingen vervoeren.

De capaciteit van onze school

Kleuterschool: 182 plaatsen
Lagere school: 320 plaatsen.

Er is geen capaciteitsprobleem.