kindjes.jpg

Je mag zijn wie je bent

en zoals je bent

met je fouten en gebreken

om te kunnen worden, wie je in aanleg bent

maar zoals je je nog niet kunt vertonen

en je mag het worden op jouw wijze

en in jouw uur.

(A. Terruwe)

Het opvoedingsproject van onze school

Uw kind verdient de beste kansen om zich te ontwikkelen. Degelijk onderwijs houdt meer in dan kennis bijbrengen en schoolse vaardigheden aanleren. Onderwijzen betekent ook opvoeden. Als school aan de rand van Turnhout willen we een unieke plek innemen in het onderwijslandschap. Het is de missie van ons team en onze organisatie om samen met vele anderen elk kind de beste kansen te bieden.

We betrekken onderwijzers, medewerkers, ouders, kinderen en vrijwilligers bij alles waar het echt om gaat op school. Basisschool Sint-Franciscus hoort tot het katholieke net. Onze opvoedings- en onderwijsvisie vormt de basis van ons opvoedingsproject, dat we graag met u delen.

Niet alleen de intellectuele vorming is van uw kind is van belang. Elk kind moet zich helemaal kunnen ontplooien. Uw kind moet zich ook affectief, relationeel, creatief, motorisch en godsdienstig ontwikkelen.

In het hele schoolgebeuren is deze visie zichtbaar. Ze is het uitgangspunt om belangrijke beslissingen te nemen en activiteiten te plannen. Vanuit dit opvoedingsproject tonen we de eigenheid van onze school en leggen we onze accenten. Dit is onze school. Iedereen is er van harte welkom.

1. Een christelijke identiteit

De maatschappij verandert sterk. Er leven verschillende denkbeelden over de mens en de wereld. Dit zien we ook in onze school. We reiken onze kinderen houdingen en vaardigheden aan om hun weg hierin te vinden. Via concrete aandachtspunten helpen we hen de Christelijke levensvisie naast vele andere te verkennen.

dialoogschool.jpg

Wij zijn een katholieke school. We willen dit katholieke element kracht bijzetten door een katholieke dialoogschool te zijn. We schenken ook tijdens de godsdienstlessen aandacht aan de diversiteit tussen onze kinderen. We gaan hierover in dialoog met onze leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Die dialoog vinden we een verrijking voor onze school.

We leren elkaar beter kennen en waarderen. We leren onze kinderen met een open blik naar de wereld kijken, veerkrachtig en zonder vooroordelen. Vanuit de boodschap van de katholieke kerk tonen we respect en staan we open voor alle andere geloofs- en levensovertuigingen. De Blijde Boodschap die het Evangelie ons geeft, doet ons een positieve houding aannemen tegenover alle medemensen. Met onze leerlingen willen we christelijke en andere overtuigingen verkennen en waarderen.

We verkennen op een eigen en concrete wijze samen met de kinderen de waarden en normen. SERVAAS helpt ons deze waarden door te geven. Elke letter van het woord SERVAAS staat voor een waarde die we in onze school met de kinderen willen uitdragen. SAMENWERKEN, EERLIJK, RECHTVAARDIG, VERDRAAGZAAM, zorgzaam voor onze AARDE, in goede AFSPRAKEN, SAMEN met de anderen

servaas.jpg

Samenwerken zien we heel breed. We werken goed samen in de klassen en werken samen in een hecht team van leerkrachten. Daarnaast werken we samen met verschillende organisaties: de parochie, de scholengemeenschap, het schoolbestuur, de andere scholen in de stad, het centrum voor basiseducatie, de stad Turnhout ... En ook met het rusthuis van Turnhout, Welzijnszorgafdelingen uit de buurt, Broederlijk Delen en gehandicaptenorganisaties.

We zijn ook verbonden met een school in Niger. Daar is naar school gaan voor kinderen niet zo vanzelfsprekend. Daarom staan we met de school stil bij de omstandigheden van de leerkrachten en de leerlingen ginder. Dankzij moderne media kunnen we af en toe contact leggen met de school in Niger.

 
Niger.jpg
niger2.jpg
 

We proberen goed voor onze aarde te zorgen. Ecologische waarden vinden we belangrijk. Regelmatig verkennen we de natuur en willen ver- en bewondering opwekken bij de kinderen. Dit past bij de figuur Franciscus die in de natuur God zelf zag. Elke twee jaar organiseren we een Franciscusdag rond 4 oktober. Dan trekken we met alle kinderen een hele dag de natuur in.

Als het kan, kiezen we bewust voor uitstapjes dicht bij de school. Dan gebruiken we de fiets of gaan we te voet. Of we laten de kinderen kennismaken met het openbaar vervoer. Alleen als het echt nodig is, nemen we de auto of de bus.

Onze school wil zich ook profileren als KIVA-school. KIVA staat voor fijn in de Finse taal. Het KIVA-project is ook daar ontstaan en wetenschappelijk onderbouwd. Dit schoolproject zetten we consequent in om de sociale vaardigheden van onze kinderen te ontwikkelen. Maandelijks organiseren we een KIVA-activiteit. KIVA schakelen we ook in als er zich een pestsituatie voordoet op onze school.

2. Een breed en degelijk onderwijsaanbod

doelen.jpg

Zoals alle scholen zijn we gebonden aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die de overheid ons geeft. Hiermee gaan we aan de slag. De koepel van het katholieke onderwijs bezorgt ons een leerplankader en doelen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 volgen we het nieuwe leerplankader ZILL. Dat staat voor zin in leren en zin in leven. Doelgericht werken met de kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren en hen ‘goesting’ te geven om te leren, is een mooie uitdaging voor onze leerkrachten.

We volgen dagelijks de doelen van de lessen en de activiteiten op en noteren ze in een leerkrachtenagenda. Daarin staan de lesonderwerpen, de leerinhouden en de werkwijze. Zo garandeert onze school dat er structuur in de lessen aanwezig is. Dit is een bewuste keuze.

We geven de leerlingen ruimte voor de groei naar zelfstandigheid. Hiertoe nodigen we uit met hoekenwerk, zelfstandig werk en contractwerk. Deze werkvormen komen elke week in elke klas aan bod.

De ontwikkelingen en de persoonlijke groei van de kinderen volgen we op in een leerlingvolgsysteem. Elke leerkracht of zorgleerkracht vult dit systeem aan. Breed kijken naar de kinderen maakt deel uit van onze visie.

3. Een stimulerend klimaat

In onze school werken we met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen volgens hun leeftijd in klassen ingedeeld worden. Elke klas kan rekenen op extra lestijden vanuit een sterk zorgteam. We gaan met zorg om met de verschillen tussen kinderen. Zo kunnen we alle kinderen stimuleren, uitdagen en bijwerken waar nodig. Zittenblijven helemaal vermijden kunnen en willen we voorlopig niet.

Elk kind mag zich bij ons ontwikkelen op eigen tempo. Soms ontwikkelt een kind wat trager (of sneller) dan andere kinderen. Voor hen willen we vanuit de klassen en met het zorgteam, samen met de ouders en externe ondersteuners een sterke oplossing bieden.

Alle personeelsleden krijgen kansen om zich gedurende hun loopbaan regelmatig bij te scholen. Elke teamlid kan voor een nascholing kiezen vanuit de schoolprioriteiten of vanuit de noden die hij of zij ervaart in de klas. Daarnaast organiseren we teamgerichte bijscholingen. Deze worden begeleid door onze eigen begeleidingsdienst of door externe personen of organisaties. De directeur en de zorgcoördinatoren stimuleren dit proces vanuit het aanbod en het prioriteitenplan.

4. Een brede zorgaanpak

Elk kind telt. We zijn maar tevreden als ieder kind zich goed voelt in onze school. Voor ons betekent dit dat we een zorgzame en hartelijke school willen zijn. De totale ontwikkeling van ieder kind is belangrijk. De verscheidenheid tussen kinderen vinden we een troef. Elk kind is uniek!

We hebben een planning om elk kind op te volgen en te bespreken. Daarvoor gebruiken we onder meer de informatie uit het leerlingvolgsysteem. De zorgcoördinatoren zorgen voor de planning van de besprekingen. Ook de directie maakt deel uit van het zorgteam. Voor zover mogelijk volgt ze elke bespreking op.

Als ouder wordt u altijd betrokken bij de zorgbesprekingen over uw kind. De ouders zijn immers belangrijke partners van de school. De zorgbehoeften van uw kind kunnen aan bod komen in een gewoon oudercontact. Zowel de leerkrachten als de ouders kunnen doorheen het hele jaar vragen om een extra oudercontact. We dragen samen de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van uw kind.

5. Waarden geven kleur aan onze school

Betrokkenheid, acceptatie, groei en samenwerking zijn de waarden die gelden voor de hele scholengemeenschap. Ze zijn naar boven gekomen uit een enquête bij de leerlingen, hun ouders, alle medewerkers en sympathisanten van de school. Deze bevraging heeft geleid tot de slagzin: "Iedereen telt!" en de vier waarden waarop we onze dagelijkse werking bouwen:

Betrokkenheid

Wij luisteren naar elkaar, omdat we willen begrijpen wat de andere wil zeggen of nodig heeft. We luisteren, omdat we de andere zo de kans geven om zijn verhaal te vertellen.

Acceptatie

We aanvaarden dat iedereen anders is en de dingen op zijn eigen manier doet.

Groei

Onze scholen willen een plaats zijn waar we mogen leren en groeien om zo steeds beter te worden.

Samenwerking

We willen een school zijn waar ‘samen’ zoveel fijner is dan alleen en waar je samen veel meer bereikt dan alleen.

6. Een breed netwerk

Onze school staat niet alleen. We zijn een deel van onze maatschappij en van onze stad. Sociale verbondenheid met anderen vinden we belangrijk. We vormen samen met een breed netwerk een unieke gemeenschap.

Ons schoolbestuur (KOBArT) is de eindverantwoordelijke. Ook onze leefgemeenschap ‘Schorvoort’ draagt de school een warm hart toe. Het schoolbestuur en een plaatselijk comité zijn sterk verbonden met de school. In overlegmomenten wordt de schoolvisie en de werking opgevolgd en besproken.

Onze school is verbonden met allerlei organisaties. Samen meer en beter onderwijs organiseren is daarbij het doel. In ons schoolwerkplan lichten we de werking van deze organisaties verder toe. Als we noden of vragen hebben, gaan we op zoek naar organisaties die ons kunnen ondersteunen.

Ons engagement vertrekt vanuit een cultuur van respect, geborgenheid en aanmoediging. Vertrouwen is het sleutelbegrip in de relaties tussen leerlingen, personeel, directie en ouders. Daarbij willen we de groei van elk individu stimuleren.

ieder kind.jpg